× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

240 θέσεις Ειδικών Φρουρών στη Λέσβο

Αναλυτικά τα προσόντα και οι προϋποθέσεις της προκήρυξης για την πρόσληψη

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 10/2/2020

240 θέσεις Ειδικών Φρουρών στη Λέσβο

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκήρυξε διαγωνισμό για
την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία
ως Συνοριακών Φυλάκων συνολικού αριθμού 800 ατόμων εκ των οποίων τα 240 θα κατανεμηθούν στην Λέσβο.

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν:

α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή
β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές
κατηγορίες (Α΄-80% ή Β΄-20%) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, η υποβολή
της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την
ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτησης.


Προσόντα-Προϋποθέσεις

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες
(άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
1. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και
μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της
Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου
προκηρύχθηκαν με την παρούσα θέσεις πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων
ορισμένου χρόνου και λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες
Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση στην
εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί ή ορισμένες περιοχές (άρθρο 3 ν.
2622/1998, ΦΕΚ 138-Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204-Α΄),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου.

Ειδικότερα, το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για έκαστη
Περιφερειακή Ενότητα ή νησί που προκηρύχθηκαν θέσεις.
Τονίζεται ότι υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει ότι κατοικεί την τελευταία
διετία σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί και πως κατοικούσε
από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
του/ης σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, προσκομίζοντας αντίστοιχες
βεβαιώσεις κατοικίας. Εφόσον προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις,
μπορεί να γίνει δεκτό ότι π.χ. ο/η υποψήφιος/α κατοικεί την τελευταία
διετία σε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
(άρα μπορεί να διεκδικήσει τις ως άνω θέσεις των Π.Ε. που υπάγονται στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) και ότι κατοικούσε από τη γέννησή του μέχρι
τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε Περιφερειακή Ενότητα
ή νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (άρα μπορεί να διεκδικήσει και τις
θέσεις των Π.Ε. και νήσων που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α
κατοικούσε την τελευταία διετία σε δύο Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά,
αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε από τη
γέννησή τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε δύο
Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά.
2. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής
Εσωτερικού ή Εξωτερικού.
3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της
ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η
Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-
01-1992 και μεταγενέστερα.
4. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς
(κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με
την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και
επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε
αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων
του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την
ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.
6. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις
απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
7. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς
υποδήματα.
8. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν
θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
9. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι
οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
10. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή
συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας,
προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς
υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των
πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων
μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς
καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της
προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής,
υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης,
απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του
Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί
αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο
τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής
τουλάχιστον τριών μηνών.
Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν
καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το
χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη
αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για
τα παραπάνω εγκλήματα.

11. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και
αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
12. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666
επόμενα).
13. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε
ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:
1. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και
μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στις περιοχές που
περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 6000/14/17-ιγ΄ από 30-01-2020 απόφαση
των Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄-302)
(εδάφιο β΄ της περίπτωσης γ΄ παρ. 1 άρθρο 17 ν. 4647/2019, ΦΕΚ Α’-204),
ήτοι στις ακόλουθες περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί που
προκηρύσσονται θέσεις.

Τονίζεται ότι υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει ότι κατοικεί την τελευταία
διετία σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί και πως κατοικούσε
από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
του/ης σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, προσκομίζοντας αντίστοιχες
βεβαιώσεις κατοικίας. Εφόσον προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις,
μπορεί να γίνει δεκτό ότι π.χ. ο/η υποψήφιος/α κατοικεί την τελευταία
διετία στο δήμο Δυτικής Λέσβου (άρα θα μοριοδοτηθεί για τις θέσεις της Π.Ε.
Λέσβου) και ότι κατοικούσε από τη γέννησή του μέχρι τη συμπλήρωση του
18ου έτους της ηλικίας του/ης στη νήσο Σύμη (άρα θα μοριοδοτηθεί για τις
θέσεις της νήσου Σύμης). Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως
ότι υποψήφιος/α κατοικούσε την τελευταία διετία σε δύο Περιφερειακές
Ενότητες ή νησιά, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Για το λόγο αυτό, δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε
από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας
του/ης σε δύο Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά.

2. Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σε
επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).

3. Η κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας
Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι
σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν
λαμβάνονται υπόψη.

4. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων
αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην
Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως
Επαγγελματιών Οπλιτών, χωρίς να τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη
ειδικότητα.

5. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

6. Ο/η υποψήφιος/α να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

7. Ο/η υποψήφιος/α να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης
οικογένειας.

Κριτήρια πρόσληψης
Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με βάση
τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια / ιδιότητες των υποψηφίων:
1. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου)
ή ΕΠΑ.Λ. Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται
υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.
2. Την περιοχή κατοικίας τους.
3. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
4. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος
Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών
Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν
χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι
Αξ/κοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες
Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.
6. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή
αυτοκινήτου.
7. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που
δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.
8. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Προθεσμία Υποβολής

 Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 29-02-2020. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

«Η Υπηρεσία Ασύλου δε συμμορφώνεται με τη δικαστική απόφαση »

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Συμβασιούχων στην Υπηρεσία Ασύλου για τις ανανεώσεις συμβάσεων
ΔΡΑΣΕΙΣ

Δεκάδες γυναίκες έτρεξαν ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Μια συγκινητική δράση από τον Σύλλογο Άλμα Ζωής
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο «αρχηγός» της Μόριας, οι Αφγανοί και οι σχέσεις με τις ΜΚΟ

Τι αποκαλύπτει η δικογραφία για τους έξι κατηγορούμενος για εμπρησμό του καταυλισμού στη Μόρια
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

«Εκκενώστε το ΠΙΚΠΑ έως τις 15 Οκτωβρίου»

Με επιστολή του το Υπουργείο Εργασίας στην Αστυνομία ζητά την εκκένωση των πρώην παιδικών κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ που χρησιμοποιούνται «χωρίς άδεια» ως δομή φιλοξενίας προσφύγων
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Δικαίωση για πρώην εργαζόμενους στην Υπηρεσία Ασύλου

Δικαστική απόφαση καταρρίπτει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την μη ανανέωση των συμβάσεων τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Έπιασαν «δουλειά» στον Καρά Τεπέ οι παραβατικοί

Σύλληψη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων ασύλου

Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για δικηγόρους για το Μητρώο Βοηθών Εισηγητών σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και σε όλη την Ελλάδα για το Μητρώο Δικηγόρων”
ΥΓΕΙΑ

160 παραβάσεις για μάσκες και ωράριο καταστημάτων

4.559 οι έλεγχοι της Αστυνομίας στη Λέσβο από τις 29 Αυγούστου
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

«Ζητάμε από την Ευρώπη αλληλεγγύη, και τα Καμένα Βούρλα δεν μπορούν;»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τους «μπατριώτες» που δεν άφησαν 39 προσφυγόπουλα να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Έφτασε το «Νήσος Χίος» από το Σίγρι

Αναχωρούν από τον Καρά Τεπέ - σύμφωνα με το σημερινό σχεδιασμό - οι πρώτοι 700 πρόσφυγες και μετανάστες
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε ένα μήνα η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αλλά και του Κοινωνικού Φαρμακείου, μέχρι να εγκριθεί η προκήρυξη για τις προσλήψεις των υπαλλήλων λέει στο «Ν» ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Δ. Βαρβαγιάννης
ΑΝΘΗ ΠΑΖΙΑΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΣΒΟ. «Μπατριωτισμός» από τα Καμένα Βούρλα

Διαμαρτυρίες κατοίκων εναντίον της φιλοξενίας σε ξενοδοχείο για δυο εβδομάδες, 39 ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που θα μετακινηθούν στην Ευρώπη. Αποκλείουν το δρόμο αφήνοντας τα παιδιά νηστικά!