× Στο Νησί
SOCIAL MEDIA

150 αιτήσεις για το Leader‑ Δείτε ποιες εγκρίθηκαν στον προσωρινό πίνακα

«Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε κάθε προσδοκία»

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 2/9/2020

150 αιτήσεις για το Leader‑ Δείτε ποιες εγκρίθηκαν στον προσωρινό πίνακα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 - έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER με 150 αιτήσεις από το τέλος Οκτωβρίου 2019 έως τις αρχές Μαΐου 2020, «σε ένα εξάμηνο με έκτακτες και απροσδόκητα δύσκολες συνθήκες» επισημαίνει η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δειγματοληπτικού ελέγχου και την ανακοίνωση δυνατότητας υπερδέσμευσης δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων που θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών, την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και την οριστικοποίηση της προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών και σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ.

H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία που αναφέρονται στο ΠΣΚΕ.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια κατόπιν να αποσταλεί στα γραφεία της ΕΤΑΛ Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την επιτροπή προσφυγών της ΕΤΑΛ. Α.Ε.. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Επιπλέον, ζητείται από όλους τους υπαγώγιμους δικαιούχους να υποβάλλουν Ενυπόγραφη Δήλωση Πρόθεσης Υλοποίησης (σύμφωνα με υπόδειγμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε."), αναφέροντας ότι σκοπεύουν ή ΔΕΝ σκοπεύουν να υλοποιήσουν το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα που δηλώνουν στην αίτηση στήριξης τους". Η δήλωση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να κατατεθεί στην ΕΤΑΛ Α.Ε. και να πρωτοκολληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

«Η εικόνα που διαμορφώθηκε υπερβαίνει κάθε προσδοκία, κάθε εκτίμηση, με το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στη Λέσβο. Εφόσον υλοποιηθούν τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια είναι γεγονός ότι θα υπάρξει εξαιρετικά μεγάλο όφελος για την τοπική επιχειρηματικότητα, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό εγκεκριμένο ποσό 4.227.500€, και συνολικά υπεβλήθησαν 150 προτάσεις - αιτήσεις στήριξης με 19.023.795,99€ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ υπερκαλύπτοντας κατά 450% το αρχικά διατιθέμενο ποσό. Η αξιολόγηση των 150 επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνει 132 επιλέξιμες προτάσεις για ποσό δημόσιας δαπάνης 16.603.466,37€.

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων δίδεται δυνατότητα προγραμματικής υπερδέσμευσης η οποία μαζί με τις μεταφορές αδιάθετων πόρων αυξάνουν το ποσό της πρόσκλησης συνολικά κατά 5.385.390 € διαμορφώνοντας το διαθέσιμο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης σε 9.612.890,00€

Ο προσωρινός πίνακας αναφέρεται σε μέρος αυτού έως την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους όρους του θεσμικού πλαισίου.

Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι το ποσό της προγραμματικής υπερδέσμευσης για τη Λέσβο σε απόλυτο αριθμό είναι ίσως από τα υψηλότερα σε εθνικό επίπεδο, όμως με τα σημερινά δεδομένα καλύπτεται μόνο το 57,9% των επιλέξιμων προτάσεων - του ενδιαφέροντος, σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο που υπερβαίνει το 85% και σε πολλές περιπτώσεις φτάνει στο 100%.

Ειδικότερα στο υπομέτρο 19.2.3.1, η κάλυψη ανέρχεται σε ποσοστό 52,19% όσον αφορά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για επενδύσεις στη Μεταποίηση - Τυποποίηση -Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα που να μπορεί να υποστηρίξει μικρά επενδυτικά σχέδια, κάτω των 600 χιλιάδων ευρώ, στο συγκεκριμένο τομέα και η αρχική εκχώρηση ποσού για την μικρή μεταποίηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν αρκετά χαμηλή.

Θεωρούμε ότι με την δεδομένη και εξεφρασμένη βούληση του ΥΠΑΑΤ για ενίσχυση και συνολική κάλυψη του τομέα μεταποίησης -τυποποίησης - εμπορίας, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και εξέταση του ενδεχομένου αύξησης των διαθέσιμων πόρων ειδικότερα για τη Λέσβο.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει κάνει πολλές ενέργειες και εντατικές διαβουλεύσεις σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους Θεσμικούς Φορείς του τόπου μας. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. έχει τεκμηριώσει με επάρκεια την αναγκαιότητα αύξησης των πόρων για τη Λέσβο. Η δυνατότητα υπερδέσμευσης στα προγράμματα του CLLD/LEADER, σε εθνικό επίπεδο είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένουμε εντός του επόμενου σύντομου χρονικού διαστήματος να υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επιπλέον πόρους στο Τ.Π.

Η διαδικασίες πλέον των Τ.Π. CLLD/LEADER έχουν εξελιχθεί να είναι απροσδόκητα σύνθετες. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. προσπαθεί να απορροφήσει και να αποσβέσει μεγάλο βάρος από αυτές και να υποστηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα και τους δικαιούχους θεωρώντας ότι η συνεκτική τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του Τ.Π. Λέσβου θα δικαιώσει προσδοκίες για την τοπική ανάπτυξη αλλά και τους στόχους του ΠΑΑ 2014-2020.

Βασικός στόχος πλέον της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς καθυστερήσεις, να ξεκινήσουν οι πληρωμές δαπανών, για να δούμε άμεσα και ορατά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Όπως πάντα, η Διοίκηση και η Υπηρεσιακή δομή της ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για υποστήριξη και διευκρινήσεις. Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.etal-sa.gr]» επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος, Παναγιώτης Τατάκης.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ
Tο stonisi.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γιάννη Μπουρνού με το Διευθυντή του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ στην Αθήνα

Συζητήθηκε η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τη Γερμανία και η προοπτική συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, της Αριστεράς, των Σοσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων
ΥΓΕΙΑ

1 κρούσμα στη Λέσβο

Σημαντική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη νησί.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Στο φως η πύλη της βυζαντινής Μυτιλήνης

Κάτω από το λουτρό του Μπαρμπαρόσα στο κάτω κάστρο, ένα μοναδικό εύρημα της ιστορίας της Μυτιλήνης. Η είσοδος του Μελανουδίου, του οχυρωμένου προαστίου της πόλης
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση των επιχειρήσεων»

Διάχυτη απογοήτευση των επαγγελματιών διαπιστώνει η «Συμπαράταξη Πολιτών»
ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

Ένα… υπαίθριο μουσείο με ευρήματα 20 εκατομμυρίων ετών!

Στον νέο οδικό άξονα Καλλονής- Σιγρίου
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

«Πληρώστε από την τσέπη σας τους υπαλλήλους που απασχολείτε»

Σαφές μήνυμα Αποστόλου προς τους δημάρχους για τη ΔΕΔΑΠΑΛ- Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο «Ν» για το γηροκομείο Αγ. Παρασκευής και τα μέτρα που έλαβε για τους ηλικιωμένους
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΧΩΡΙΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα στη Λέσβο

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός για τον φασισμό»

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την φυλάκιση των χρυσαυγιτών
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λεφτά υπάρχουν αλλά… τα έχουν παστώσει!

Σχεδόν πέντε εκ. ευρώ αναξιοποίητα στα ταμεία του Δήμου Μυτιλήνης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και δυο εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης οι προτάσεις για τα οποία αργούν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθυστερήσεις στη νομιμοποίηση της Ε.Ο. Μυτιλήνης – Αεροδρομίου και στο έργο της Νότιας Παράκαμψης

Απαντήσεις από τα Υπουργείο Εσωτερικών και Υποδομών σε ερωτήσεις που κατέθεσε ο Γ. Μπουρνούς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χωρίς δίπλωμα

Τρεις συλλήψεις οδηγών στην πόλη της Μυτιλήνης